ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΜΕΣΑ

Η αναγόμωση πυροσβεστήρων πλέον γίνεται άμεσα!

Από τις αρχές του 2016, προσθέσαμε νέο εργαστηριακό χώρο στις εγκαταστάσεις του κεντρικού μας καταστήματος στην Θεσσαλονίκη. Ως αποτέλεσμα, η αναγόμωση πυροσβεστήρων γίνεται άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες που μας προσκομίζουν τους πυροσβεστήρες τους για την ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση, τους παραλαμβάνουν την ίδια στιγμή με ελάχιστο χρόνο αναμονής.

Ας μιλήσουμε όμως αναλυτικότερα για την συντήρηση ή την αναγόμωση ενός πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης καθώς και είναι ο πιο διαδεδομένος.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται κάθε χρόνο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 17230/671/2005 Κ.Υ.Α. Η σκόνη που περιέχεται στον πυροσβεστήρα είναι πιθανό να δημιουργήσει σβόλους καθώς σκληραίνει κατά την διάρκεια των 12 μηνών. Σε περίπτωση που δεν γίνει η συντήρηση του πυροσβεστήρα που προβλέπεται από τον νόμο, και η σκόνη παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση, τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να μην εξαχθεί καταλλήλως το υλικό του πυροσβεστήρα σε μία έκτακτη κατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα αναφορικά με την συντήρηση, την αναγόμωση και τον έλεγχο πυροσβεστήρων και λειτουργώντας με γνώμονα την από 01-01-2005 νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 141373/05, σας γνωστοποιούμε ότι για να είναι κατάλληλος προς χρήση ένας πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης θα πρέπει:

  • να μην έχουν παρέλθει 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του
  • το σώμα του να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (χωρίς διαβρώσεις, διαστρωματώσεις κ.ο.κ.)
  • με βάση το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, η φιάλη να αναγράφει ανάγλυφα: τον κατασκευαστή του πυροσβεστήρα, τον αριθμό σειράς, την πίεση δοκιμής και το έτος κατασκευής.

Οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης μπορούν να συντηρηθούν για 10 συνεχόμενα έτη. Μετά το πέρας της 10ετίας επιβάλλεται υδραυλική δοκιμή του δοχείου του πυροσβεστήρα και αλλαγή της σκόνης στο εσωτερικό του.

Η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από πιστοποιημένες εταιρείες. Η κάθε εργασία στους πυροσβεστήρες μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό που κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου.

Πυροσβεστικά Είδη ΑΤΛΑΣ